пленениѥ

пленениѥ
ПЛЕНЕНИ|Ѥ (111), ˫А с.
1.Пленение, плен:

нъ безбожьныимъ аравл˫аномъ грькы тогда воюющемъ и въстатѣлѣ страха ради плѣнѣѥни˫а. и дальнии ближнии твор˫аше. (ἁλώσεως) ЖФСт к. XII, 75; ѿ лѣтъ навъходоно||сора. и жидовьскааго плѣнѥни˫а. (ἀπὸ… τῆς… αἰχμαλωσίας) КЕ XII, 251а6; въ смьрть и въ плѣнѥниѥ въпадохомъ. СбТр XII/XIII, 28 об.; Сн҃ви егоже оц҃ь въ плѣнѣнии. приставьникъ даеть(с). (τοῦ αἰχμαλώτου) КР 1284, 316г; ˫асти имѹть плоть сн҃въ своихъ и дъщерiи… въ ѡсадѣ и въ плѣненьи, имже поплѣнѧють врази ихъ. (ἐν τῇ πολιορκίᾳ) ГА XIV1, 167в; аще [родитель]… въ плѣньнии скончаѥтьсѧ. ни ѥдиному ѿ небрегъшихъ. в сего наслѣдиѥ не внити. МПр XIV2, 297; ˫ако блѹдныи обычаи видимъ ѥсть. и въ времѧ плѣньнь˫а. ПНЧ к. XIV, 40в; в седмьдесѧтное же лѣто люди ѿ плѣнень˫а възвращаеми. (ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας) ГБ к. XIV, 85б; предани быхо(м) иноплем(е)нникомь не токмо на см҃рть и на плѣненье но и на горкую работу. СВл XIII сп. XIV/XV, 86б; [Даниил и Василько] многи кр(с)ть˫аны ѿ пленени˫а избависта. ЛИ ок. 1425, 273 (1251);

|| перен.:

аще и насладишасѧ въ ѹзьници ѿ брати˫а многааго пока˫ани˫а. ˫аже многообразьна ѿданию [в др. сп. ѿтданiа] хотѧще. избавитисѧ ѿ горькааго плѣнѥни˫а ди˫авол˫а. (ἀπὸ τῆς… αἰχμαλωσίας) КЕ XII, 224б; ищистите мѧ плѣненаго грѣхы моими. и ѿ тьмы мѧ плѣнени˫а избавите. СбЯр XIII2, 116; да ѡставѧть прелесть и да познають истенѹ… и възъратѧтьсѧ ѿ пленени˫а ди˫аволѧ. КР 1284, 120в; како подобаѥть испытати помыслы. и ѹбѣжати плѣнени˫а. ПНЧ 1296, 115; леность ѿгонить страхъ б҃ии. пленени˫а же грѣховна˫а ѿгонѧть лучша˫а нравы. Пр 1383, 68в; егда || же ѿ разумнаго плѣнень˫а взиде(м) пока˫анье(м). ГБ к. XIV, 77в–г; и мене… службы идолскы˫а избави. и ва(с) лю(д)е мои люта(г) свободи плѣнень˫а. (τῆς… αἰχμαλωσίας) ЖВИ XIV–XV, 125а.

2. Завоевание, покорение:

софонии… даръ пр҃рцьствѹ прi˫атъ. и пр҃рцьствовавъ о пленении ѥр(с)лмовѣ… ѹмре. ПрЛ 1282, 75в–г; Пребы ѿнелѣже създанъ бы(с) иѥр(с)лмъ. до пленени˫а. х҃м͠и. (ἕως ἁλώσεως) КН 1285–1291, 569в; болѧре же, разѹмѣвъше плѣнени˫а градьска(г), избѣго(ш). (τὴν παροληψιν) ГА XIV1, 25в; и сблюди ѿ всѧко [так!] плѣнень˫а вражь˫а твои гра(д) Б҃це. ЛЛ 1377, 84 об. (1096); аще бо будеть плѣнениѥ градомъ. то опустѣють. Пал 1406, 107г;

|| то, что захвачено, добыча; пленники:

пьрси… много людии въ персы ведоша. въ •в͠і• лѣ(т) хоздрои ѹбиѥнъ. и пленениѥ възвращено бы(с). (τὴν αἰχμαλωσίαν) КН 1285–1291, 572г; и възвращю плѣнениѥ ваше и сберѹ васъ ѿ ˫азыкъ всѣхъ и ѿ земль вашихъ всехъ (τὴν αἰχμαλωσίαν) ГА XIV1, 170а;

| образн.:

и бы(с) б҃ъ свершенъ и чл҃вкъ свершенъ… и разрѣши окованы˫а мужьствомь сотонинымъ а крѣпкаго свѧзавъ. и възврати плѣнениѥ наше акы рѣчны˫а бѣстрины [так!] вѣтромь || бж(с)тва своѥго. СбЧуд к. XIV (1), 284–285.

Ср. полонениѥ.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "пленениѥ" в других словарях:

  • Паралипомен Иеремии — – переводной апокрифический памятник. Славянский текст П. соответствует греческому оригиналу, носящему название: Διήγησιζ περὶ τῆζ ’αιχμαλωσίαζ ‛Ιερουσαλὴμ ε̉̉̉ιζ τὰ παραλειπόμενα τοῦ ‛αγίου Ιερεμίου τοῦ προφήτου, т. е. «Повествование о пленении… …   Словарь книжников и книжности Древней Руси

  • наити — (122), НАИД|ОУ, ЕТЬ гл. 1.Прийти, явиться: нѣ въ кы˫а же цр҃кве наидоша. и въ дрѹгы˫а вънити тако же покѹшахѹсѧ (ἐπέβησαν) КЕ XII, 150а; иѥзекии славныи пр҃ркъ… въ времѧ пленени˫а нашедъ въ землю халкидоньскѹю дасть чюдо вельѥ Пр 1383, 119в;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • негъли — (37) част. и союз. I. Част. 1. Авось, может: видѣста мр҃твьца нага... и ре(ч) имѣ˫аи послушаниѥ. паче мл҃тву сътворивѣ. негли въстанеть. Пр 1383, 57а; и рѣхъ в себе [бесноватая у входа в церковь] аще и ѿрѣють мѧ понужю. негли вниду с народо(м).… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • плененыи — (78) прич. страд. прош. к пленити. 1.В 1 знач.: нъ ѳомѣ силамъ вънезапѹ пресѣченѹ бывъшѹ. и пленѥнѹ ц(с)рьмь бывъшю. (ἁλωσίμου) ЖФСт к. XII, 160 об.; и ведени быша плѣнении людьѥ въ ратьны˫а. (αἰχμολωτος) КЕ XII, 198а; слышаво бо аврамъ ˫ако… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • пленьство — ПЛЕНЬСТВ|О (1*), А с. То же, что пленениѥ в 1 знач.: ˫ако же ѹбо три наречена быша плѣньства. ѡва лѣ(т) имѹща •у҃•, си •о҃•, си же •г҃• (αἰχμαλωσίαι) ГА XIV1, 172в …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • поганыи — (234) пр. 1.Языческий; принадлежащий к язычникам: Дрѣвьнии образъ да съхранитьсѧ. да не мьнѥ трии заповѣданыихъ. на поставлѥниѥ еп(с)па довъльни бѹдѹть. имьже въ триполи полѹчьно. и въ арзѹи ˫аже прилежать поганы˫а страны. (βορβαρα ἔϑνη) КЕ XII,… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Apostol Karamitew — Apostol Milew Karamitew (auch Apostol Karamitev, bulgarisch Апостол Милев Карамитев; * 17. Oktober 1923 in Burgas; † 9. November 1973 in Sofia) war ein bulgarischer Schauspieler. Inhaltsverzeichnis 1 Biografie 2 Filmografie (Auswahl) …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»